FLAG-natječaj za Podmjeru 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a – ZATVOREN

Dana 23.09.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 2. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine do 20.12.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJAZA PODMJERU 2.3.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 5. studenoga 2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 20.12.2019. godine.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je ovdje.

VAŽNO! S obzirom na novonastalu situaciju u vezi bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i preporukama Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera civilne zaštite o smanjenju društvenih kontakata, Uprava ribarstva dana 16. travnja 2020. godine donosi Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19). Sukladno uputama FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte sa službenog e-mail: info@flag-pinnanobilis.hr, rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju se od dana zaprimanja istih putem elektroničke pošte. Predmetne odluke naknadno će biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 24. lipnja 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 12.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 12.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 12.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 18. kolovoza 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 23.09.2019

Rok za prijavu: 20.12.2019

Iznos sredstava: 2.037.690,00 HRK

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Analizom stanja i identifikacijom problema i potreba FLAG-područja utvrđeno je da je potrebno na adekvatan način promovirati FLAG-područje te putem bogate kulturne i prirodne baštine postići veću razinu prepoznatljivosti i pozitivno utjecati na produženje turističke sezone te podizanje stope cjelogodišnje zaposlenosti.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 2.3.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa.

Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelj projekta prema tipu je sljedeći:
a) Jedinica lokalne samouprave
b) Odgojno-obrazovna ustanova
c) Turistička zajednica
d) Udruga
e) Zadruga
f) Javna ustanova
g) Mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
h) I sl. (npr. zaklada i zajednica udruga)

Prihvatljivi Nositelj projekta mora ispuniti i dodatne sljedeće uvjete:

a) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili posjedovati podružnicu unutar područja FLAG-a Pinna nobilis.
b) Nositelj projekta mora biti upisan u nadležne matične registre sukladno regulatornom okviru.
c) Nositelj projekta mora biti registriran za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj;
d) Nositelj projekta u svom temeljnom aktu mora imati vidljivo opredjeljenje za obavljanje djelatnosti/biti registriran za provedbu aktivnosti koje su predmet potpore.
e) Odgovorna osoba/osoba ovlaštena za zastupanje mora biti u mandatu, razvidno iz uvida u matične registre sukladno regulatornom okviru.
f) Nositelj projekta mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja.
g) Nositelj projekta ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi.
h) Nositelj projekta ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.
i) Nositelj projekta je prihvatljiv ako zadovoljava uvjete iz članka 19. Pravilnika o provedbi LRSR, a na temelju čl. 10. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Nositelj projekta se može prijaviti na natječaj samostalno ili u partnerstvu. Partnerstvo u provedbi projekta nije obavezno, ali je poželjno.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

1) Aktivnosti pripreme i provedbe kulturnih, umjetničkih i natjecateljskih projekata i programa u području ribarske/pomorske tradicije i baštine
2) Aktivnosti pripreme i provedbe edukacijskih projekata i programa i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju ribarskom/pomorskom tradicijom i baštinom
3) Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarstva/pomorstva
4) Razvoj suradnje i umrežavanja u području ribarske/pomorske tradicije i baštine

Popis aktivnosti nije konačan, već samo indikativan, sukladno odobrenoj LRSR.