FLAG-natječaj za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja – ZATVOREN

Dana 27.11.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 3. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2019. godine do 28.02.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 3.1.1. iznose 106.000,00 EUR odnosno 799.982,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! Dana 30. siječnja 2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja iz LRSR FLAG-a 2014. – 2020. u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 28.02.2020. godine.

VAŽNO! S obzirom na novonastalu situaciju u vezi bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i preporukama Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog stožera civilne zaštite o smanjenju društvenih kontakata, Uprava ribarstva dana 16. travnja 2020. godine donosi Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19). Sukladno uputama FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte sa službenog e-mail: info@flag-pinnanobilis.hr, rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju se od dana zaprimanja istih putem elektroničke pošte. Predmetne odluke naknadno će biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 11. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 3.1.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 3.1.1. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 12.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 12.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 12.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 27.11.2019

Rok za prijavu: 28.02.2020

Iznos sredstava: 799.982,00 HRK

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC3 iz LRSR-a): Zaštititi i očuvati bioraznolikost FLAG-područja te unaprijediti stanje okoliša.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 3.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem zaštite i očuvanja bioraznolikosti FLAG-područja te unaprjeđenja stanja okoliša za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Podmjera 3.1.1. predviđa edukativne aktivnosti nakon čega će se osposobljeni polaznici uključiti u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja (čišćenje, odmuljivanje i drugo), aktivnosti nabave odgovarajuće opreme za ronjenje i čišćenje te aktivnosti pripreme, uključujući studije, planove praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja, kao i druge aktivnosti koje za rezultat imaju ostvarenje SC3 LRSR-a.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 3.1.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa i Inovativne značajke.

Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelj projekta prema tipu je sljedeći:
a) Jedinica lokalne samouprave
b) Odgojno-obrazovna ustanova
c) Turistička zajednica
d) Udruga
e) Zadruga
f) Javna ustanova
g) Mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
h) I sl. (npr. zaklada i zajednica udruga)

Prihvatljivi Nositelj projekta mora ispuniti i dodatne sljedeće uvjete:
a) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili posjedovati podružnicu unutar područja FLAG-a Pinna nobilis.
b) Nositelj projekta mora biti upisan u nadležne matične registre sukladno regulatornom okviru.
c) Nositelj projekta mora biti registriran za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj;
d) Odgovorna osoba/osoba ovlaštena za zastupanje mora biti u mandatu, razvidno iz uvida u matične registre sukladno regulatornom okviru.
e) Nositelj projekta mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja.
f) Nositelj projekta ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi.
g) Nositelj projekta ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.
h) Nositelj projekta je prihvatljiv ako zadovoljava uvjete iz članka 19. Pravilnika o provedbi LRSR, a na temelju čl. 10. Uredbe (EU) br. 508/2014.

Nositelj projekta se može prijaviti na natječaj samostalno ili u partnerstvu. Partnerstvo u provedbi projekta nije obavezno, ali je poželjno.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:
1) Aktivnosti pripreme i provedbe edukacijskih projekata i programa:
2) aktivnosti mogu uključivati obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, radionice, stručne skupove, seminare, tečajeve, studijska putovanja, razmjene iskustava i dobre prakse i sl.
3) Aktivnosti pripreme i provedbe akcija čišćenja luka, mora, priobalja i podmorja (čišćenje, odmuljivanje, prikupljanje otpada i drugo).
4) Aktivnosti podizanja javne svijesti o ekologiji, zaštititi i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja okoliša:
5) aktivnosti mogu uključivati medijske kampanje, javna događanja, javna predstavljanja vezana uz temu ekologiji, zaštititi i očuvanju bioraznolikosti te unaprjeđenju stanja okoliša.
6) Aktivnosti izrade relevantnih studija, dokumenata i planova praćenja, upravljanja i zaštite luka, priobalja, mora i podmorja.
7) Aktivnosti pripreme i provedbe kulturno-umjetničkih projekata i programa u području ekologije, zaštitite i očuvanja bioraznolikosti te unaprjeđenja stanja okoliša.
8) Aktivnosti ponovne uporabe i/ili reciklaže prikupljenog otpada iz luka, mora, priobalja i podmorja.
Popis aktivnosti nije konačan, već samo indikativan, sukladno odobrenoj LRSR.