FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama – ZATVOREN

Dana 03.11.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 4. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.11.2020. godine do 12.02.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 4.2.1. iznose 220.316,37 EUR odnosno 1.662.727,64 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 14. prosinca 2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 20.01.2021. godine.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 15. siječnja 2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 12.02.2021. godine.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 30. srpnja 2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja. Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 220.316,37 EUR, odnosno 1.662.727,64 HRK, na 261.337,71 EUR, odnosno 1.972.293,06 HRK.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi: Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje ovog Natječaja za Podmjeru 4.2.1. u okviru odobrene LRSR iznose 261.337,71 EUR, odnosno, 1.972.293,06 HRK.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 24. lipnja 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 11.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 11.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 11.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 13. veljače 2023. godine temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 261.337,71 EUR, odnosno 1.972.293,06 HRK, na 311.499,54 EUR, odnosno 2.346.993,28 HRK. Najviši iznos javne potpore po projektu se briše.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi:

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 4.2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 311.499,54 EUR odnosno 2.346.993,28 HRK .

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 264.774,61 EUR i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 46.724,93 EUR.

(Napomena: 1 EUR = 7,53450 HRK po službenom tečaju konverzije sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku te slijednom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022)“.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.2.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI USMJERENE PODIZANJU SVIJESTI GRAĐANA O POTROŠNJI I KONZUMACIJI RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 28. studenoga 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 03.11.2020

Rok za prijavu: 12.02.2021

Iznos sredstava: 1.662.727,64 HRK

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC4 iz LRSR-a): Ojačati kapacitete lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje, kao i međusektorsku suradnju s ciljem osnaživanja cijelog FLAG područja.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 4.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje te jačanja međusektorske suradnje s ciljem osnaživanja cijelog FLAG područja za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Podmjera 4.2.1. predviđa edukativne aktivnosti za učenike osnovnih škola, djecu vrtićke dobi, nastavnog i drugog osoblja odgojno-obrazovnih ustanova, ali i samog lokalnog stanovništva, s ciljem podizanja razine svijesti o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama. Potpora je namijenjena aktivnostima koje će zainteresirati lokalno stanovništvo, ponajprije mlade, ali i turiste, na način da će se u edukaciju uključiti ribari koji će im približiti svoju djelatnost i važnost ribe u prehrani, izradi knjižice, video materijala i dr. u kojima će biti prikazani različiti načini pripremanja ribe i drugih morskih organizama te postavljanju štandova edukativne naravi, organizaciji kulturnih događanja i manifestacija u turističkoj, pred i post sezoni, koje uključuju gastronomski aspekt na temelju proizvoda ribarstva i koje tematiziraju proizvode lokalnih ribara. Potpora je namijenjena stvaranju uvjeta za pripremu ribe i drugih morskih organizama u javnim ustanovama opremanjem kuhinja opremom za pripremu i/ili spremanje ribe i drugih morskih organizama, kako bi se potakla potrošnja ribe i drugih morskih organizama.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 4.2.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa.

Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelj projekta prema tipu je sljedeći:

a) Jedinica lokalne samouprave

b) Odgojno-obrazovna ustanova

c) Turistička zajednica

d) Tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

e) Udruge

f) Zadruge

g) Javne ustanove

h) Lučke uprave

Prihvatljivi Nositelj projekta mora ispuniti i dodatne sljedeće uvjete:

a) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili posjedovati podružnicu unutar područja FLAG-a Pinna nobilis.

b) Nositelj projekta mora biti upisan u nadležne matične registre sukladno regulatornom okviru.

c) Odgovorna osoba/osoba ovlaštena za zastupanje mora biti u mandatu, razvidno iz uvida u matične registre sukladno regulatornom okviru.

d) Nositelj projekta mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja.

e) Nositelj projekta ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi.

f) Nositelj projekta ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno mora osigurati nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave i provedbe operacije.

g) Nositelj projekta je prihvatljiv ako zadovoljava uvjete iz članka 19. Pravilnika o provedbi LRSR, a na temelju čl. 10. Uredbe (EU) br. 508/2014. Temeljem članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014 neprihvatljivi su zahtjevi za potporu ako je nositelj projekta počinio prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijski interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

Nositelj projekta se može prijaviti na natječaj samostalno ili u partnerstvu. Partnerstvo u provedbi projekta nije obavezno, ali je poželjno.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

1. Aktivnosti pripreme i provedbe edukacijskih projekata za stanovnike i posjetitelje, sa svrhom podizanja razine svijesti o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama te sa svrhom educiranja o vrstama riba i drugih morskih organizama te o tradicionalnim kulinarskim praksama, karakterističnim za FLAG područje

– aktivnosti mogu uključivati radionice, predavanja, obuke, mentorstva, treninge, savjetovanja, stručne skupove, prezentacije, projekcije, seminare, tečajeve, terenske posjete i sl.,

– aktivnosti mogu uključivati izradu knjige, knjižice, kuharice, brošura, video materijala i dr., u kojima će biti predstavljene vrste riba i drugih morskih organizama koje prevladavaju na FLAG području i/ili tradicionalne kulinarske prakse u pripremi ribljih jela

– aktivnosti mogu uključivati medijske kampanje, javna događanja, javna predstavljanja vezana uz teme važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama, vrste riba i drugih morskih organizama koji prevladavaju na FLAG području te tradicionalnih kulinarskih praksi s lokalnim ribarskim proizvodima,

– aktivnosti mogu uključivati održavanje manifestacija, sajmova, kulinarskih natjecanja i dr., koje uključuju edukativni aspekt u vidu predavanja i/ili radionice i/ili prezentacije i dr., u čijem je središtu priprema lokalnih ribarskih proizvoda te predstavljanje tradicionalnih kulinarskih praksi s lokalnim ribarskim proizvodima.

– povezane promidžbene aktivnosti.

2. Opremanje kuhinja u javnim ustanovama

– aktivnosti mogu uključivati opremanje kuhinja opremom za pripremanje i/ili držanje ribe i drugih morskih organizama u javnim ustanovama (dječjim vrtićima, osnovnim školama …) na FLAG području.

– povezane promidžbene aktivnosti.