Novosti

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG-NATJEČAJA ZA PODMJERU 3.1.1.

Dana 30. siječnja 2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja iz LRSR FLAG-a 2014. – 2020. u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 28.02.2020. godine.

Izmijenjeni FLAG-natječaj dostupan je ovdje.

Objavljena konačna rang lista za FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1.

Upravni odbor FLAG-a je 4.11.2019. godine donio Odluke o odabiru projekata pristiglih na FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti MSP-a u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a u ukupnom iznosu od 101.084,87 HRK.

Na FLAG-natječaj su ukupno pristigle 3 projektne prijave, od čega je za dvije donesena Odluka o odabiru i jedna Odluka o odbijanju projekta.

Konačna rang lista za FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. dostupna je ovdje.

Indikativni plan objave FLAG-natječaja u 2020. godini!

FLAG Pinna nobilis objavljuje Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2020. godinu te najavljuje skoru objavu novih natječaja!

U I. kvartalu 2020. godine planirano je objaviti sljedeći natječaj:
1. FLAG-natječaj za dodjelu potpore u okviru Podmjere 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila

Pozivamo sve zainteresirane da prate naše web i Facebook stranice na kojima ćemo pravodobno objaviti sve relevantne informacije o natječajima te da započnu s osmišljavanjem projektnih ideja.

Indikativni plan objave FLAG-natječaja za 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Objavljen 3. FLAG-natječaj za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“

Dana 27.11.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 3. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 3.1.1. „Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 31.12.2019. godine do 14.02.2020. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 3.1.1. iznose 106.000,00 EUR odnosno 799.982,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.500,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve detaljne informacije o FLAG-natječaju možete pogledati ovdje.

IZMJENA FLAG-NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1.

VAŽNO!!! IZMJENA FLAG NATJEČAJAZA PODMJERU 2.3.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 5. studenoga 2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG-natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 20.12.2019. godine.

Novi tekst FLAG-natječaja s cjelokupnom dokumentacijom dostupno je ovdje.

JAVNI POZIV na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis

FLAG poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području pripreme i provedbe projekata i/ili osobe s iskustvom u ocjenjivanju projekata da iskažu interes za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata na FLAG-razini.

Zainteresirane osobe mogu biti imenovane za članove Ocjenjivačkog odbora FLAG-a koji će imati ima tri člana i tri zamjene, a imenovat će ih Upravni odbor FLAG-a za svaki pojedini FLAG-natječaj.

Temeljem ovog Javnog poziva FLAG će oformiti Bazu potencijalnih ocjenjivača vodeći računa o njihovim znanjima i iskustvu specifičnima za pojedine Mjere/Podmjere kako slijedi:

SC1 Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti

 • MJERA 1.1. Povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti
 2. Podmjera 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom
 • MJERA 1.2. Povećanje broja mladih osoba u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila

SC2 Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja

 • Mjera 2.2. Povećanje broja dodatnih sadržaja koji doprinose razvoju FLAG područja
 1. Podmjera 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području
 • Mjera 2.3. Promocija i očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine
 1. Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a

SC3 Zaštititi i očuvati bioraznolikost FLAG-područja te unaprijediti stanje okoliša

 • MJERA 3.1. Čišćenje i zaštita luka, mora, priobalja i podmorja
 1. Podmjera 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja
 • MJERA 3.3. Ublažavanje učinka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila
 1. Podmjera 3.3.1. Potpora edukativnim aktivnostima usmjerenim podizanju svijesti o okolišnoj održivosti

SC4 Ojačati kapacitete lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje, kao i međusektorsku suradnju s ciljem osnaživanja cijelog FLAG-područja

 • Mjera 4.1. Jačanje kapaciteta članova i lokalnih dionika FLAG-a za korištenje sredstava iz EU i drugih fondova te povećan broj pripremljenih projekata
 1. Podmjera 4.1.1. Potpora za aktivnosti usmjerene na edukaciju o mogućnostima financiranja iz EU i drugih fondova te ostalim povezanim temama
 • Mjera 4.2. Povećanje konzumacije ribe i ribljih proizvoda na području FLAG-a
 1. Podmjera 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

 

Molimo sve zainteresirane da iskaz interesa izvrše putem službenog Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Popunjen, potpisan i skeniran obrazac za iskaz interesa potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr s naznakom: „Javni poziv na iskaz interesa za ocjenjivače FLAG-a“ najkasnije do 15. listopada 2019. godine.

 

Iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača FLAG-a se smatra potpunim ukoliko nakon slanja Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa putem e-pošte prijavitelj zaprimi potvrdu FLAG-a o primitku iskaza interesa na ovaj Javni poziv.

 

Cijeli Javni poziv na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis možete pročitati ovdje.

Obrazac 1. Obrazac za iskaz interesa

Objavljen 2. FLAG-natječaj! Podmjera 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 23.09.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 2. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine do 25.11.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve ostale informacije možete pronaći ovdje.