Novosti

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 11.04.2019. u Brtonigli održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao finalnu pripremu za objavu prvog natječaja FLAG-a. Na sjednicama je donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava, koji su zaduženi za otvaranje prijava pristiglih po pojedinom FLAG-natječaju na način da se ne ošteti njihov sadržaj, da se prilozi ne pomiješaju te da pojedini dokument ne ostane u omotnici te Odluka o FLAG-administratorima koji provode postupak administrativne kontrole projekata pristiglih na natječaj FLAG-a. Uz njih, usvojen je i novi Statut FLAG-a koji pobliže definira sastav partnerstva te rad tijela FLAG-a u postupku odabira projekata u sustavu decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja FLAG. Imenovani su članovi Komisije za rješavanje prigovora u postupku odabira projekata, tijela FLAG-a koje razmatra i donosi odluku o prigovorima na odluke Upravnog odbora o odabiru projekata.

Također, ističemo i usvajanje Pravilnika za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a te Pravilnika o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije FLAG-a kao dva opća akta koji će potencijalnim nositeljima projekata i korisnicima sredstava javne potpore putem FLAG-natječaja pružiti jasan uvid u kompletnu provedbu strategije u ribarstvu te odgovornosti i obveze svakog dionika – od nositelja projekata, preko FLAG-a do Upravljačkog tijela tj. Uprave ribarstva.

Usvojeni će dokumenti uskoro biti javno dostupni na mrežnoj stranici FLAG-a, kao i prvi FLAG-natječaj namijenjen ribarima s našeg FLAG-područja!

 

Istraživanje o društvenim podacima u rubarstvu

Obavještavamo sve zainteresirane da je na službenim stranicama Uprave ribarstva objavljena obavijest o početku istraživanja o društvenim podacima o ribarstvu. Istraživanje je namijenjeno sudionicima u gospodarskom ribolovu (uključujući i mali obalni ribolov), a može se pregledati na sljedećoj poveznici: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5083

Molimo Vas da obavijestite svoje članove o istraživanju. Anketa je anonimna, za ispunjavanje je potrebno desetak minuta, a odgovori se zaprimaju do početka travnja.

Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu!

Na službenim web stranicama Uprave ribarstva objavljen je Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu za 2017. godinu. Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov pozvani su da dostave društveno-gospodarske podatke sukladno članku 50. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu  („Narodne novine“ br. 62/2017).

 

Poziv i svi detalji mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.

Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a Pinna nobilis

Dana 13. prosinca 2018. godine u Umagu su održane sjednice Upravnog odbora i  Skupštine FLAG-a Pinna nobilis. Na sjednicama su se usvajali planovi rada za 2019. te se donijela odluka o visini i načinu plaćanja članarine za 2019. godinu.

 

Članovi su informirani o statusu provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. te je odobren natječaj za operaciju 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti MSP-a u ribarstvu i povezanim aktivnostima sa svim obrascima, prilozima te ostalim kontrolnim mehanizmima za provedbu postupka odabira operacija, praćenje i provedbu operacija.

 

Početkom sljedeće godine nam predstoji finalizacija internih smjernica za provedbu postupka odabira operacija te sama objava prvog FLAG-natječaja.

Prisustvovanje na radionici “Struktura i rad FLAG-ova u postupcima provedbe natječaja”

Dana 30.11.2018. do 01.12.2018. djelatnice LAGUR-a “Pinna nobilis” sudjelovale su na radionici za LAGUR-e u organizaciji LEADER Mreže Hrvatske naziva “Struktura i rad FLAG-ova u postupcima pripreme i provedbe FLAG-natječaja u okviru provedbe LRSR”.

Prvog dana radionice razgovaralo se o regulatornom okviru za rad LAGUR-a. Također, sudionici su imali prilike poslušati i diskutirati o temama poput GDPR-a i javnoj nabavi te o internim regulativama za rad LAGUR-a.

Idućeg je dana radionica bila posvećena nadolazećim LAGUR-natječajima. Naime, u 2019. predstoji objava prvih LAGUR-natječaja te su stoga edukacije ove vrste neophodne.

Sudjelovanje na FARNET-ovom seminaru „Cirkularna ekonomija u sektoru ribarstva i akvakulture“

Od 20. do 22. studenoga 2018. godine sudjelovali smo na seminaru „Cirkularna ekonomija u sektoru ribarstva i akvakulture“ održanom u malom ribarskom gradiću u Francuskoj, Saint Jean de Luz. Seminar je organiziran od strane FARNET-a – europske mreže dionika u području ribarstva.

Seminar je započeo uvodnim pozdravima i govorima od strane predstavnika francuske regije domaćina, francuskog ministarstva i Europske komisije (DG MARE). Predstavnici FARNET-a su dali uvod u tematiku seminara, a predstavnik Cote Basque – Sud Landes FLAG je održao kratko predstavljanje LAGUR-a te podržanih projekata u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Nakon uvodnog dijela sudionici su podijeljeni u nekoliko radnih grupa te su međusobno diskutirali sljedeće teme: održivi eko dizajn, nova upotreba otpada u ribarstvu i akvakulturi, dijeljenje, popravljanje i ponovna upotreba te EU Strategija o plastici – primjena na lokalnoj razini. U diskusiji je posebno istaknuta potreba pronalaženja novih načina upotrebe otpada u ribarstvu i akvakulturi, kako mehaničkog npr. starog i dotrajalog ribarskog alata, tako i onog organskog. Sudionici su bili fokusirali i na potrebu jačanja zakonodavstva kako bi se smanjio utjecaj plastike na okoliš i zdravlje. Do sada nije postojao odgovarajući holistički pristup plastičnoj proizvodnji, potrošnji i odlaganju te su u tom smislu predstavnici LAGUR-a razgovarali o mogućnostima da financijski podrže inovativna poduzeća u tom području.

    

U trećem dijelu seminara sudionici su imali mogućnost odabira sudjelovanja na jednoj od radionica s ciljem prikazivanja konkretnih primjera nove upotrebe otpada u ribarstvu i akvakulturi. Predstavnica našeg LAGUR-a je sudjelovala na radionici „Od riblje kože do kože za modnu industriju“ na kojoj je predstavljen primjer mlade francuske poduzetnice koja se u Finskoj obučavala o tradicionalnoj tehnici štavljenja kože te je razvila inovativnu tehniku štavljenja riblje kože. Riblju kožu prodaje modnim dizajnerima koji istu koriste za izradu torbi, cipela, novčanika i sl. Projekt predstavlja nadahnut primjer pretvaranja nusproizvoda u ribarstvu u proizvod visoke vrijednosti.

    

Sljedećeg je dana predstavnica LAGUR-a sudjelovala u radnoj grupi s ciljem uspostave suradnje LAGUR-a u stvaranju platforme znanja o zaštićenim morskim područjima. Oko stola se okupilo 10 LAGUR-a (3 iz Grčke, 3 iz Italije, 2 iz Hrvatske te 2 iz Španjolske) koji su kroz razgovor o potrebama vlastitog područja, o izazovima s kojima se susreću i idejama koje su se identificirale kao inovativne na lokalnoj razini dogovorili daljnju komunikaciju na zadanu tematiku te transfer znanja putem studijskih i radnih posjeta.

   

Kraj seminara je bio rezerviran za posjet terenu. Upoznali smo vrlo zanimljive poduzetnike koji od otpada u ribarstvu oblikuju nove proizvode kao npr. okvire za naočale od riblje ljuske, torbe od riblje kože i starih ribarskih mreža, pribor za jelo od ostataka stiroporskih kutija za ribare, surf daske, skateove te materijal za 3D printer od ostataka starih ribarskih mreža, kozmetiku na bazi alga itd. Također, upoznali smo znanstvenike koji rade na primijenjenim istraživanjima o kemijskim procesima kojima se otpadi pretvaraju u nove proizvode te smo obišli prostorije lokalne udruge čiji članovi sakupljaju stare, odbačene ribarske alate, popravljaju ih te ponovno plasiraju na tržište.

       

U fotogaleriji pogledajte ostale slike sa seminara, terenskog posjeta, ali i pejzaž prekrasnog Saint Jean de Luz-a.

LAGUR Pinna nobilis na sastanku FLAG mreže i radionici za Zahtjev za isplatu

Dana 16. listopada 2018. u Zagrebu se održavao sastanak FLAG mreže i sastanak predstavnika LAGUR-a i predstavnika Uprave ribarstva sazvan na inicijativu FLAG mreže.

Po završetku sastanka FLAG mreže uslijedio je sastanak predstavnika LAGUR-a s predstavnicima Uprave ribarstva na temu raspisivanja LAGUR-natječaja te drugih tema vezanih uz funkcioniranje LAGUR-a poput dinamike obrade zahtjeva za isplatu, dobivanja konačnih odluka o odobrenju LRSR-a i sl. Teme koje su pokrivene na sastanku bile su mnogobrojne.

Dana 17. listopada 2018. godine održana je radionica naziva „Zahtjev za isplatu“ koju je organizirala Uprava ribarstva na kojoj su djelatnici Uprave ribarstva upozorili predstavnike LAGUR-a na najčešće greške koje se javljaju prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu.