Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” – ZATVOREN

Predmet ovoga natječaja su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja:

Datum otvaranja natječaja: 15.06.2017

Rok za prijavu: 01.10.2017

Iznos sredstava: 3.333.360,00 EUR

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja su aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (Narodne novine broj 96/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

 

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

(1) Prihvatljivi korisnici su korisnici navedeni u članku 3. stavku 2. Pravilnika koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

(2) Korisnik iz članka 3. stavka 2. točke b) Pravilnika, uz udovoljavanje uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke b) Pravilnika, ujedno mora biti i vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov.

 

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 4. Pravilnika.

(2) Na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika, prihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi od podnošenja Zahtjeva za potporu iz točke 7. natječaja, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

 

4. IZNOS I INTENZITET POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 3.333.360,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.500.020,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 833.340,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. stavkom 2. Pravilnika te Prilogom I. ovoga natječaja.

(3) Iznimno od podtočke 2. ove točke, u slučaju kada je korisnik iz članka 3. stavka 2. točke c) Pravilnika javnopravno tijelo utemeljeno zakonom, intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.)

(4) Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

5. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 8. stavka 15. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu IV. natječaja.

 

6. KRITERIJI ZA ODABIR

Način dodjele bodova na temelju kriterija za odabir iz Priloga I. Pravilnika definiran je u Prilogu III. natječaja.

 

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu na temelju ovoga natječaja.

(2) Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom II. natječaja.

(3) Obrazac zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija za koju nije drugačije navedeno u Prilogu II. ovoga natječaja, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. Inovacije – ne otvarati«.

(5) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. listopada 2017. godine.

 

8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Zahtjev za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.1. Inovacije – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 1. svibnja 2018. godine.

 

Sve ostale detaljne informacije možete pogledati ovdje.