Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” za razdoblje 2017.-2020. – ZATVOREN

Predmet natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja:

Datum otvaranja natječaja: 25.05.2017

Rok za prijavu: 01.09.2017

Iznos sredstava: 16.000.000,00 EUR

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva

NATJEČAJ

 

za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

 

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet natječaja su aktivnosti stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine 39/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr/ribarstvo).

 

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

 

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 2. ožujka 2016. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.

(3) Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

 

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju natječaja iznose ukupno 16.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 12.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 4.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore se utvrđuje u skladu s člankom 9. stavcima 2. i 3. Pravilnika te Prilogom I. natječaja.

(3) Najviši iznos potpore po korisniku na temelju natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna.

 

5. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 8. stavka 15. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu III. ovoga natječaja.

 

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Jedan korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu na temelju ovoga natječaja.

(2) Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija za koju nije drugačije navedeno u Prilogu II. ovoga natječaja, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« – ne otvarati«.

(5) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. srpnja 2017. godine.

 

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Zahtjev za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 1. kolovoza 2018. godine.

 

Ostale informacije i popis dokumentacije možete pogledati ovdje.