Lokalna razvojna strategija u ribarstvu 2021. – 2027.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” predstavlja usklađen skup prioritetnih mjera čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba koje pridonose ostvarivanju ciljeva i prioriteta Europske unije za pametan, održiv i uključiv razvoj

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) FLAG-a “Pinna nobilis” odobrena je dana 27. studenoga 2023. godine, od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (Upravljačko tijelo)  temeljem čl. 55. st. 3. Zakona o morskom ribarstvu, čl. 28. st. 2. Zakona o akvakulturi i čl. 14. st. 1. t. a) Pravilnika o provedbi mjere III.2. “Odabir i odobravanje LRSR”.

LRSR izrađena je u participativnom procesu u kojem su sudjelovali lokalni dionici iz različitih sektora. Sukladno potrebama područja identificirani su ciljevi i rezultati koji se žele postići te su definirane tri prioritetne mjere. Uzimajući u obzir analizu stanja, razvojnih potreba i potencijala područja usuglašena je vizija FLAG-a “Pinna nobilis”, područje FLAG-a „Pinna nobilis“ fokusirano je na održivo ribarstvo zahvaljujući sinergiji razvoja s turizmom te održivom korištenju kulturno-povijesne, prirodne, ribarske i pomorske baštine.

Proces izrade LRSR FLAG-a započeo je u kolovozu 2023. a trajao je do kraja listopada 2023. godine. U procesu izrade LRSR, nakon izrade analize stanja, pristupilo se analizi razvojnih potreba i potencijala područja FLAG-a (SWOT analiza). U dijelu izrade SWOT analize uključio se civilni, javni i gospodarski sektor. Za potrebe izrade LRSR-a organizirane su tri radionice namijenjene za širu javnost. Djelatnici FLAG-a su pristupili i neformalnoj komunikaciji s onim dionicima koji nisu mogli sudjelovati na radionicama za izradu LRSR.

LRSR za programsko razdoblje 2021.-2027. predstavlja temelj za:

  • provedbu LRSR tako da se putem FLAG natječaja sufinanciraju projekti krajnjih korisnika u sektoru ribarstva i šire;
  • animaciju i osposobljavanje članova FLAG-a i krajnjih korisnika na FLAG području;
  • promidžbene aktivnosti;
  • daljnje redovno poslovanje udruge.

LRSR FLAG-a “Pinna nobilis” za programsko razdoblje 2021.-2027., Odluku o usvajanju izmjena (usklađenja) LRSR i privitci uz LRSR dostupni su na poveznicama u nastavku:

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a “Pinna nobilis” za programsko razdoblje 2021.- 2027. (V.1.0) – 22. prosinca 2023. godine:

LRSR FLAG Pinna nobilis_2021-2027

Odluka o usvajanju usklađenja LRSR FLAG-a:

Odluka o usvajanju izmjena-usklađenja-LRSR 2021-2027

Privitci uz LRSR FLAG-a Pinna nobilis:

PRILOG 1. Statistički podaci JLS na području FLAG-a Pinna nobilis

PRILOG 2. Zemljopisni položaj FLAG-a “Pinna nobilis” u Istarskoj županiji

PRILOG 3. Kulturna dobra na području FLAG-a “Pinna nobilis”

PRILOG 4. Područja ekološke mreže NATURA 2000

PRILOG 5. Biljni i životinjski svijet te specifičnosti obale FLAG područja

PRILOG 6. Društvena i zdravstvena infrastruktura po JLS-ovima FLAG-a

PRILOG 7. Broj plovila za gospodarski ribolov na području FLAG-a

PRILOG 8. Zaposleni prema područjima djelatnosti

PRILOG 9. Iskrcaj ribe i drugih morskih organizama po iskrcajnim mjestima od 2019.-2022.

PRILOG 10. Plovila po dužinskoj kategoriji i snazi motora

PRILOG 11. Broj aktivnih i pohranjenih povlastica za gospodarski ribolov na području FLAG-a

PRILOG 12. Ribolovne zone

PRILOG 13. Dolasci i noćenja turista u razdoblju od 2020. do 2022. godine

PRILOG 14. Promet turista prema državama dolaska

PRILOG 15. Smještajni kapaciteti po vrstama objekata

PRILOG 16. Registrirana nezaposlenost i novozaposleni na području FLAG-a

PRILOG 17. Pregled stanovništva starije od 15 godina prema završenoj školi

PRILOG 18. Usklađenosr LRSR sa strateškim dokumentima