Što je to LEADER – CLLD pristup?

LEADER

 

LOGO LEADER

 

Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata te samog LEADER programa.

LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Program se oslanja na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe u ribarstvu(FLAG-ovi). FLAG-ovi su udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske.

LEADER se temelji na 7 osnovnih načela koje služe kao putokaz lokalnom razvoju govoreći o tome kako, a ne što treba raditi:

 1. PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba planirati i graditi  budućnosti.
 2. PRISTUP ODOZDO PREMA GORE – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
 3. USPOSTAVLJANJE LOKALNIH PARTNERSTVA – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu– FLAG-ova.
 4. INOVATIVNOST – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
 5. INTEGRALAN I VIŠESEKTORSKI PRISTUP – horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
 6. UMREŽAVANJE I SURADNJA – povezivanje, pokretanje i provedba zajedničkih projekata dva ili više FLAG-a unutar zemlje, regije i/ili Europske unije, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a.
 7. ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

 

 

CLLD

 

logo

 

CLLD je akronim engleskog izraza Community-led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije u ribarstvu koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Karakteristike CLLD-a su sljedeće:

 1. fokus na specifična sub-regionalna područja,
 2. vođen je od strane lokalne zajednice, točnije FLAG-ova, koji predstavljaju partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora,
 3. provodi se putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale,
 4. uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.