Što je to FLAG?

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora. Partnerstvo je uspostavljeno s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

 

FLAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene strategije razvoja područja FLAG-a, objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. Osim toga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja, obuke, savjetovanja te provođenja konkretnih aktivnosti. Poticaj pokretanja FLAG-a ugleda se u aktivnom uključivanju ruralnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka u ruralnim područjima.


Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG):

  • predstavlja partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu tog područja,
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,
  • predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika,
  • naselje u sklopu FLAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika