Što je to FLAG?

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, LAGUR, (eng. Fisheries local action group, FLAG) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora. Osnovana je kao udruga te djeluje prema načelima LEADER pristupa koji se temelji na osobitostima područja i izradi Lokalne razvojne strategije po principu “odozgo prema gore”, znači principu koji  promiče participaciju lokalnog stanovništva. Partnerstvo je uspostavljeno s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

FLAG je pravna osoba s usvojenim Statutom, definiranim ciljevima i usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti. Na osnovu usvojene razvojne strategije područja, FLAG priprema i objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se sufinancirati u okviru FLAG natječaja. Osim navedenoga, bavi se i drugim aktivnostima poput informiranja i animacije lokalne zajednice, pružanja potpore potencijalnim korisnicima u vidu obuke, edukacija i savjetovanja te provođenjem vlastitih razvojnih projekata.

Poticaj pokretanja FLAG-a ugleda se u aktivnom uključivanju lokalnog stanovništva u promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih, što potiče održivi razvoj i stvara nove izvore dohodaka. Uloga FLAG-a u lokalnoj zajednicu temelji se na stvaranju preduvjeta za uključivanje svih lokalnih dionika u procese donošenja odluka i oblikovanje zajedničke prosperitetne budućnosti lokalne zajednice.

FLAG-ovi su osnovani temeljem CLLD pristupa (eng. Community Led Local Development), mehanizma za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući predstavnike javnog sektora, civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

FLAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa, putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.


Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG):

  • označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora sa ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za svoje područje,
  • članovi mogu biti fizičke i pravne osobe,
  • predstavlja ribarstveno područje s više od 10 000, a manje od 150 000 stanovnika