Projekti FLAG-a

Projekt “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo”


Provedbom projekta “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo” FLAG Pinna nobilis doprinijelo se podizanju svijesti mladih FLAG-područja o potrebi i mogućnostima drugačijeg, održivog razvoja koji poštuje potrebe zajednice i brine o razumnom korištenju resursa te o važnosti poznavanja kulturne baštine i ribarstva kao jednog od tradicionalnih istarskih zanata.

Cilj projekta bio je potaknuti mlade na aktivan pristup prema održivom ribarstvu te osvijestiti ih o važnosti očuvanja kulturne i prirodne baštine našeg ribarstvenog područja a to se postiglo provođenjem edukativnih aktivnosti u suradnji s talijanskom srednjom školom “Leonardo da Vinci” iz Buja. Mladi su na taj način povećali vlastito znanje o održivom ribarstvu i biološkoj raznolikosti istarskog akvatorija te usvojili temeljna znanja o ribarskoj baštini FLAG-područja.

Aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta su sljedeće:

 1. Informativno-edukativna radionica “Morski organizmi Jadranskoga mora”
 2. Informativno-edukativna radionica “Kulturna baština i ribarska tradicija FLAG-područja”
 3. Terenska radionica “Snorkeling u uvali Zambratija”
 4. Informativno-edukativna radionica “Jedi ribu i živi zdravo”
 5. Terenska radionica “Posjet ribarskoj luci i Malom muzeju ribarstva u Savudriji”
 6. Izrada brošure u sklopu projekta 

Projekt je trajao 8 mjeseci a provedba je započela u mjesecu svibnju 2018.

 

Mjera III.1. „Pripremna potpora“ Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo


FLAG-u Pinna nobilis su u prosincu 2016. godine dodijeljena sredstva u okviru Mjere III.1. “Pripremna potpora” Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014. – 2020. u sveukupnom iznosu od 635.012,25 kn. Dodijeljena sredstva koristila su se u 2017. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. akcije osposobljavanja za lokalne dionike;
 2. izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za FLAG-područje;
 3. provedbu pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”;
 4. redovan rad ureda FLAG-a.

 

Pilot-projekt “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”


Uvala Zambratija jedinstven je arheološki lokalitet. Naime, 2008. godine otkriveni su nalazi koji se svojom jedinstvenošću mogu svrstati na sam vrh arheoloških otkrića, upravo zbog sačuvanih ostataka prapovijesnih kuća – sojenica, i jedinstvene šivane brodske konstrukcije.

Lokalno stanovništvo okupljeno u Udrugu ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – Batana salvorina“ prepoznalo je kulturno-povijesnu, ali i biološku važnost uvale, te je upravo na njihovu inicijativu osmišljen pilot-projekt pod nazivom „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Pilot-projekt provodio se u razdoblju od siječnja do srpnja 2017. godine u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Provođenjem pilot-projekta željelo se predstavnicima ribarskog sektora, ali i drugim zainteresiranim građanima, pružiti mogućnost aktivnog sudjelovanja u procesu promišljanja mogućih razvojnih scenarija uvale s obzirom na njezinu arheološku i biološku specifičnost.

Aktivnosti provedene u okviru pilot-projekta:

 1. Anketno istraživanje koje je obuhvatilo građane grada Umaga
 2. Dvije radionice za predstavnike ribarskog, turističkog, kulturnog i drugih sektora te ostalu zainteresiranu javnost naziva
 3. Konzultacijski sastanak s predstavnicima triju sektora
 4. Biološka studija uvale Zambratija
 5. Promocijske aktivnosti – izradio se letak te brošura pilot-projekta
 6. Javno predstavljanje rezultata pilot projekta

 

Institucionalni i organizacijski razvoj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis


FLAG-u Pinna nobilis dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu”. Sredstva su se koristila do 31.08.2017. za redovan rad FLAG-a i za njegov daljnji organizacijski razvoj te je ukupno utrošeno 25.000 kn.