Projekti FLAG-a

Mjera III.2. „Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu« u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.


FLAG-u Pinna nobilis odobrena su sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2021.-2027.

Temeljem Rješenja o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027., od dana 27. studenoga 2023. godine, FLAG-u Pinna nobilis dodjeljuje se ukupna javna potpora u najvišem iznosu od 2.265.170,21 eura, od čega 1.472.360,64 eura (65%) iz proračuna Europske unije, a 792.809,57 eura (35%) iz državnog proračuna RH.

Za provedbu projekata/operacija u okviru prihvatljivih Mjera iz odobrene LRSR dodijeljena je potpora u iznosu od 1.698.877,66 eura, dok se za upravljanje strategijom, njezino praćenje i evaluaciju te vođenje, uključujući olakšavanje razmjene među dionicima dodjeljuje javna potpora u najvišem iznosu od 566.292,55 eura.

 

Mjera III.1. „Pripremna potpora“ Programa za ribarstvo i akvakulturu


FLAG-u Pinna nobilis su u listopad 2023. godine dodijeljena sredstva u okviru Mjere III.1. “Pripremna potpora” Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske 2021. – 2027. u sveukupnom iznosu od 62.590,35 eura. Sredstva su namjenjena aktivnostima izgradnje kapaciteta te za pripremna djelovanja kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

Dodijeljena sredstva koristila su se u 2023. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. akcije osposobljavanja za lokalne dionike;
 2. izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za FLAG-područje;
 3. redovan rad ureda FLAG-a.

 

FLAG Pinna nobilis osigurao dodatna sredstva za provedbu projekata u okviru odobrene LRSR za programsko razdoblje 2014.-2020. u iznosu od 261.596,65 eura (1.971.000,00 kuna)


Uslijed povećanja troškova provedbe velikog broja projekata, radi inflacije uzrokovane pandemijom Korona virusom COVID-19 i invazijom na Ukrajinu, pokrenuta je inicijativa da se korisnicima projekata sufinanciranih u okviru odobrenih LRSR omoguće dodatna sredstva. Zaključno s 27. prosincem 2022. godine provedena je konačna procjena potrebnih dodatnih sredstava za provedbu projekata, na temelju prikupljenih podataka utvrđena je potreba za dodatnim sredstava u iznosu od 261.596,65 eura (1.971.000,00 kuna). Na temelju provedene procjene pripremljen je prijedlog izmjene LRSR. Iznos od 51.303,28 eura osiguran je iz odobrene Strategije, prenamjenom sredstava za provedbu Operacija/Projekata unutar Podmjera u okviru odobrene LRSR, iz dodijeljene javne potpore namijenjene za tekuće troškove i vođenje LRSR preraspodijeljen je iznos od 34.090,12 eura. Razlika u iznosu od 176.203,30 eura (1.327.604,00 kuna) zatražena je od Upravljačkog tijela, Ministarstva poljoprivrede Uprave ribarstva. Nakon usvajanja izmjene LRSR za programsko razdoblje 2014.-2020. u djelu povećanja sredstava namijenjenih za provedbu projekata, od strane nadležnog tijela FLAG-a, podnesen je Zahtjev za odobrenje izmjena LRSR 2014.-2020. Zahtjev za odobrenje izmjena LRSR je prihvaćen od strane Upravljačkog tijela te je zaprimljena Odluke o odobrenju izmjena LRSR FLAG-a izdana dana 21. ožujka 2023. godine.

 

Institucionalni i organizacijski razvoj FLAG-a Pinna nobilis


FLAG-u Pinna nobilis dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2022. godinu”. Sredstva su se koristila do prosinca 2022. za redovan rad FLAG-a za njegov daljnji organizacijski razvoj te je ukupno utrošeno 7.000 kuna.

 

Institucionalni i organizacijski razvoj FLAG-a Pinna nobilis


FLAG-u Pinna nobilis dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2020. godinu”. Sredstva su se koristila do prosinca 2020. za izradu i tisak promotivnih materijala te je ukupno utrošeno 5.000 kuna.

 

Institucionalni i organizacijski razvoj FLAG-a Pinna nobilis


FLAG-u Pinna nobilis dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2019. godinu”. Sredstva su se koristila do prosinca 2019. za izradu i tisak promotivnih materijala i redovan rad FLAG-a te je ukupno utrošeno 5.000 kuna.

 

Projekt “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo”


Provedbom projekta “EduSfish – edukacija mladih za održivo ribarstvo” FLAG Pinna nobilis doprinijelo se podizanju svijesti mladih FLAG-područja o potrebi i mogućnostima drugačijeg, održivog razvoja koji poštuje potrebe zajednice i brine o razumnom korištenju resursa te o važnosti poznavanja kulturne baštine i ribarstva kao jednog od tradicionalnih istarskih zanata.

Cilj projekta bio je potaknuti mlade na aktivan pristup prema održivom ribarstvu te osvijestiti ih o važnosti očuvanja kulturne i prirodne baštine našeg ribarstvenog područja a to se postiglo provođenjem edukativnih aktivnosti u suradnji s talijanskom srednjom školom “Leonardo da Vinci” iz Buja. Mladi su na taj način povećali vlastito znanje o održivom ribarstvu i biološkoj raznolikosti istarskog akvatorija te usvojili temeljna znanja o ribarskoj baštini FLAG-područja.

Aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta su sljedeće:

 1. Informativno-edukativna radionica “Morski organizmi Jadranskoga mora”
 2. Informativno-edukativna radionica “Kulturna baština i ribarska tradicija FLAG-područja”
 3. Terenska radionica “Snorkeling u uvali Zambratija”
 4. Informativno-edukativna radionica “Jedi ribu i živi zdravo”
 5. Terenska radionica “Posjet ribarskoj luci i Malom muzeju ribarstva u Savudriji”
 6. Izrada brošure u sklopu projekta 

Projekt je trajao 8 mjeseci a provedba je započela u mjesecu svibnju 2018.

Za provedbu projekta odobrena su sredstva u iznosu od 17.500,00 kuna.

 

Mjera III.2. „Provedba strategija lokalnog razvoja – odabir lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo« i mjera III.3. »Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi (uključujući tekuće troškove i troškove vođenja)« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.


FLAG-u Pinna nobilis odobrena su sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014.-2020.

Temeljem Odluke o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020., od dana 29. prosinca 2017. godine, FLAG-u Pinna nobilis dodjeljuje se ukupna javna potpora u najvišem iznosu od 12.353.650,05 kuna, od čega 10.500.602,54 kuna iz proračuna Europske unije, a 1.853.047,51 kuna iz državnog proračuna RH.

Za provedbu projekata/operacija u okviru prihvatljivih Mjera (Podmjera) iz odobrene LRSR dodijeljena je potpora u iznosu od 9.701.792,06 kuna, dok se za tekuće troškove i troškove vođenja LRSR dodjeljuje javna potpora u najvišem iznosu od 2.651.857,99 kuna.

 

Mjera III.1. „Pripremna potpora“ Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo


FLAG-u Pinna nobilis su u prosincu 2016. godine dodijeljena sredstva u okviru Mjere III.1. “Pripremna potpora” Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske 2014. – 2020. u sveukupnom iznosu od 635.012,25 kuna. Dodijeljena sredstva koristila su se u 2017. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. akcije osposobljavanja za lokalne dionike;
 2. izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za FLAG-područje;
 3. provedbu pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”;
 4. redovan rad ureda FLAG-a.

 

Pilot-projekt “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”


Uvala Zambratija jedinstven je arheološki lokalitet. Naime, 2008. godine otkriveni su nalazi koji se svojom jedinstvenošću mogu svrstati na sam vrh arheoloških otkrića, upravo zbog sačuvanih ostataka prapovijesnih kuća – sojenica, i jedinstvene šivane brodske konstrukcije.

Lokalno stanovništvo okupljeno u Udrugu ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – Batana salvorina“ prepoznalo je kulturno-povijesnu, ali i biološku važnost uvale, te je upravo na njihovu inicijativu osmišljen pilot-projekt pod nazivom „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. Pilot-projekt provodio se u razdoblju od siječnja do srpnja 2017. godine u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Za provedbu pilot-projekta odobrena su sredstva u iznosu od 147.112,25 kuna.

Provođenjem pilot-projekta željelo se predstavnicima ribarskog sektora, ali i drugim zainteresiranim građanima, pružiti mogućnost aktivnog sudjelovanja u procesu promišljanja mogućih razvojnih scenarija uvale s obzirom na njezinu arheološku i biološku specifičnost.

Aktivnosti provedene u okviru pilot-projekta:

 1. Anketno istraživanje koje je obuhvatilo građane grada Umaga
 2. Dvije radionice za predstavnike ribarskog, turističkog, kulturnog i drugih sektora te ostalu zainteresiranu javnost naziva
 3. Konzultacijski sastanak s predstavnicima triju sektora
 4. Biološka studija uvale Zambratija
 5. Promocijske aktivnosti – izradio se letak te brošura pilot-projekta
 6. Javno predstavljanje rezultata pilot projekta

 

Institucionalni i organizacijski razvoj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis


FLAG-u Pinna nobilis dodijeljena su sredstva Istarske županije namijenjena institucionalnoj potpori na temelju “Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu”. Sredstva su se koristila do 31.08.2017. za redovan rad FLAG-a i za njegov daljnji organizacijski razvoj te je ukupno utrošeno 25.000 kuna.