Novosti

ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca

Mjesto rada: Novigrad

Natječaj je otvoren do 5.05.2024.

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG a (u daljnjem tekstu: LRSR).

– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG natječaje.

– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).

– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.

– Pripremanje projektne dokumentacije za projekte FLAG-a u okviru nacionalnih i europskih natječaja.

– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.

– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.

– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.

– Spremnost i sposobnost za učenje i usvajanje novih vještina u području upravljanja Strategijom i u okviru redovnog rada FLAG-a.

– Aktivno uključivanje u redovan rad FLAG-a.

– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završena srednja stručna sprema četverogodišnjeg trajanja (SSS) ili preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij ili dodiplomski studij prema ranijoj klasifikaciji (VŠS) ili viša razina, diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih ili bioloških znanosti.
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail …).
 4. Položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

 1. Životopis (poželjno u Europass formatu. U originalu, potpisan od strane kandidata dostavlja se naknadno).
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica).
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma).
 4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).

Uz obveznu dokumentaciju kandidati mogu priložiti i ostalu dokumentaciju kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 5.05.2024. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefone 052 669 245/098 99 44 376 .

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.

Mogućnost predfinanciranja/kreditiranja za projekte gospodarskog sektora ribarstva (mali priobalni ribolov) iz PRA 2021.-2027.

POZIV ZA MALE PRIOBALNE RIBARE

WWF Adria je početkom travnja objavila posebnu web stranicu posvećenu Predfinanciranju i Tehničkoj pomoći za sektor ribarstva. Na web stranicu možete pristupiti na sljedećoj povezinici: WWF Adria

Na stranici se mogu pronaći sve relevantne informacije i važni dokumenti kao što su:

– Upitnik, koji je potrebno isprintati, ispuniti i potpisati. U Upitniku je naveden i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti;

– Bodovna kartica prihvatljivosti (na znanje radi bodovanja);

– Prilog 1  koji sadrži popis prihvatljivih troškova za predfinanciranje.

Također, na web stranici su dostupni kontakt podaci za eventualne upite i nejasnoće.

Ako se želite prijaviti, preuzmite, potpišite (ovjerite pečatom ako je primjenjivo) i ispunite obrazac „Upitnik” za prijavu te ga uz ostalu dokumentaciju skeniranog dostavite e-poštom na adresu: poticaji@wwfadria.org, s naslovom „EMFAF POTICAJI”, najkasnije do 26.4.2024.

ONLINE RADIONICA

S obzirom na veliki interes WWF Adria organizirati će kratku online radionicu. Radionica će se održati 23.04. u 9:00 i može joj se pristupiti na poveznici: https://wwf.zoom.us/j/91689155817?pwd=ZXg2SWw4enE4aW03R3h4d29qQ0VqZz09

Ispunite Obrazac! Dostavite Vaš projektni prijedlog i sudjelujte u izradi nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu!

Nastavljamo s izradom Strategije na temelju vaših savjeta i prijedloga!

Kako bismo uključili što više dionika s našeg područja djelovanja osim na javnim radionicama u izradi Strategije možete sudjelovati i slanjem Vaših projektnih prijedloga putem online obrasca. Pristigli porjektni prijedlozi poslužiti će kao temelj za izradu nove Strategije.

Kako bi što bolje definirali potrebe i sufinancirali što kvalitetnije razvojne projekte pozivamo sve zainteresirane da nam dostave svoje projektne prijedloge do 5.10.2023.

Obrazac je moguće ispuniti u elektroničkom obliku ili ispisatipopuniti. U slučaju dostave više projektnih prijedloga/ideja, molimo Vas da za svaki projektni prijedlog/ideju ispunite zaseban obrazac. Prikupljeni podaci su informativne priprode i nisu obvezujući za podnositelje niti za LAGUR Pinna nobilis.

Ispunjeni obrazac možete dostaviti:

– na e-mail: jana@flag-pinnanobilis.hr ili

– osobno u ured na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3 u Novigradu (PON-PET od 8:00h do 16:00h).

 

Obrazac u WORD formatu možete preuzeti ovdje.

Obrazac u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Nastavljamo s izradom Strategije za novo razdoblje!

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ zahvaljuje se svima koji su sudjelovali na
javnim radionicama za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Nastavljamo s izradom na temelju vaših savjeta i prijedloga!

Kako bi što bolje definirali potrebe i sufinancirali što kvalitetnije razvojne projekte pozivamo
sve zainteresirane da nam dostave svoje projektne prijedloge do 5.10.2023.

Vaše ideje i prijedloge možete nam dostaviti

– na broj 098 99 44 376

– e-mail jana@flag-pinnanobilis.hr ili

– osobno u ured na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3 u Novigradu (PON-PET od 8:00h do 16:00h).

– Ispunjavanjem online obrasca.

Javni poziv na izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“ ima čast pozvati sve građane, osobito predstavnike ribarstvenog sektora, s područja svoga djelovanja – gradovi Buje, Novigrad i Umag te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj – da se aktivno uključe u izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) na temelju koje će u budućnosti biti financirani projekti s našeg područja.

Radionice za izradu LRSR će se održati po sljedećem rasporedu:

 • 12. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

Vijećnica Općine Grožnjan, Umberta Gorjana 3, 52429 Grožnjan – Grisignana

 • 13. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

Zajednica Talijana „Fulvio Tomizza“, Brolo 1, 52470 Umag – Umago

 • 14. rujna 2023. godine od 9:30 do 12:00 sati

CMIK Novigrad, Rivarela ul. 7, 52466 Novigrad – Cittanova

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na adresu e-pošte jana@flag-pinnanobilis.hr ili na brojeve telefona 052 669 245, 098 99 44 376

Radujemo se vašem dolasku!

 

Izrada LRSR-a se provodi u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine .

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2023. godine

Ovim dokumentom propisuje se provedba potpore u okviru mjere I.9 „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021), te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica za ribarsko plovilo i članove posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Preporuci Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/43/2019/5 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi pridneni ribolov u Jadranskom moru (zemljopisna potpodručja 17 i 18) i pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini koji donosi Ministarstvo poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.9.2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25019

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste svi pozvani. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu potrebno je osigurati provedbu zajedničke ribarstvene politike u onim segmentima u kojima su uočeni nedostaci te osigurati pravni okvir za provedbu Uredbi i propisati prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja odredbi Uredbi. Također se kroz izmjene i dopune Zakona omogućava provedba mjera i ciljeva ribarstvene politike, osigurava pravni okvir za provedbu EU uredbi te bolje upravljanje, propisivanje učinkovitih sankcija, koje će imati odvraćajući učinak, i regulira se sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama Europske Komisije te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona radi učinkovitije provedbe njegovih odredbi.

Savjetovanje je otvoreno do 25.8.2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24888

Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Otvoreno je novo javno savjetovanje na koje ste svi pozvani. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi uspostavit će se zakonski okvir kojim će se osigurati usklađenost sa Strateškim smjernicama Europske Komisije (EK) u dijelu utvrđivanja područja za akvakulturu u dijelu slatkovodne akvakulture, kao i učinkovitiji regulatorni sustav za upravljanje akvakulturom, propisat će se učinkovite sankcije koje će imati odvraćajući učinak, kao i regulirati sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj predloženih izmjena Zakona o akvakulturi je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama EK te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona o akvakulturi radi njegove učinkovitije provedbe.

Savjetovanje je otvoreno do 25. 8. 2023. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?Entityld=24890