Dokumenti FLAG natječaja

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014.

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 29/2019)

PRAVILNIK za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

PRAVILNIK o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. godine