Dokumenti FLAG natječaja

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014.

UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 29/2019)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 77/2020)

PRAVILNIK za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

PRAVILNIK o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. godine

Vodič za korisnike – Nova definicija mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR)

PRIHVATLJIVOST I SUKLADNOST ZAHTJEVA ZA POTPORU U OKVIRU EFPR (članak 10. Uredbe (EU) br. 508/2014)

Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

KONTROLA NA TERENU – PRIRUČNIK I OBRASCI

Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

Obrazac Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

INFORMIRANJE I PROMIDŽBA (OZNAČAVANJE)

Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe_prosinac 2019

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Upute za čuvanje dokumentacije

VIZUALNI IDENTITET OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Knjiga grafičkih standarda OP Pomorstvo i ribarstvo

EVIDENCIJA KORISNIKA POTPORA APPRRR

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu