Dokumenti FLAG natječaja

UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014.

UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 29/2019)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU (NN 77/2020)

PRAVILNIK za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

PRAVILNIK o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. godine

Vodič za korisnike – Nova definicija mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR)