Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave se uređuju postupci nabave robe ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (200.000,00 kuna) bez PDV-a, odnosno postupci nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (500.000,00 kuna) bez PDV-a.

Sukob interesa

Sukladno odredbi čl. 80. stavak. 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), LAGUR Pinna nobilis kao naručitelj objavljuje Popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.