Biološka studija „Morska staništa u uvali Zambratija, Umag“

Biolog Neven Iveša izradio je biološku studiju pod nazivom “Morska staništa u uvali Zambratija, Umag” koja je izrađena za potrebe pilot-projekta “Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”. Studija je provedena s ciljem utvrđivanja postojećeg stanja prirodnih resursa i određivanja preporuka za korištenje, valorizaciju i upravljanje područjem.

Svrha biološkog istraživanja podmorja u Zambratiji bila je je predložiti smjernice za buduće održivo korištenje i upravljanje s naglaskom na jačanje edukativnih, kulturnih i turističkih kapaciteta i daljnje uključivanje lokalnih dionika u implementaciju razvojnih scenarija uvale.

Za potrebe izrade ove studije u uvali Zambratija obavljena su terenska istraživanja tijekom svibnja, lipnja i početkom srpnja 2017. godine. Na istraživanom području utvrđen je raspored staništa i biocenoza, te je napravljena inventarizacija pripadajuće flore i faune.

Pilot-projekt „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“ zajednički provode LAGUR „Pinna nobilis” i Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – Batana salvorina” u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“. Pilot-projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Studiju možete pronaći ovdje.