FOR F*LAG BRAČ 2019 – Festival održivog razvoja

U sklopu Festivala održivog razvoja od 09. do 11. svibnja 2019. godine u Supetru na Braču se održala radionica LEADER mreže Hrvatske u suradnji s FLAG-om Brač naziva „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR-a 2014. – 2020. – priprema i provedba FLAG-natječaja“.

Voditeljice radionice bile su Ana Žužić, FLAG-a Pinna nobilis i Dajana Tomišić, LAG Terra liburna.

Cilj trodnevne radionice bio je osnažiti organizacijske i stručne kapacitete FLAG-ova te ponuditi konkretne alate za provedbu postupka odabira projekata na FLAG-razini.

Prvi dan radionice Ana Žužić je detaljno razjasnila ulogu i zadaće tijela i stručne službe FLAG-a u sustavu pripreme natječaja i odabira projekata za implementaciju strategije u ribarstvu. Posebno su istaknuti interni dokumenti koje FLAG-ovi moraju pripremiti u sklopu objave svojih natječaja. Sudionici su raspravljali o području animacije i informiranja javnosti o natječajima imajući u vidu da je FLAG-ovima zabranjeno ispunjavati prijave projekata i sudjelovati u pripremi dokumentacije za projekte koji se sufinanciraju iz strategija u ribarstvu. U drugom dijelu dana se istaknulo postupanje FLAG-a u slučaju sukoba interesa kada je naglašeno da niti jedan član tijela FLAG-a, kao ni FLAG-administrator, ne smiju biti u sukobu interesa. Također, sudionicima je naglašeno da su članovi tijela FLAG-a de facto pravne osobe čije odgovorne osobe za zastupanje također treba promatrati kroz prizmu sukoba interesa.

Drugog dana radionice su sudionici imali priliku pregledati natječajnu dokumentaciju prvih objavljenih FLAG-natječaja u Hrvatskoj, FLAG-ova Pinna nobilis i Istarska batana. Nakon toga je Dajana Tomišić sudionicima pojasnila svaku fazu postupka odabira projekata te pokazala postupak od kreiranja i slaganja prijavnog dosjea prijavitelja, preko primjerka naloga osobe odgovorne za zastupanje FLAG-a i baze podataka, pa sve do primjerka zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, odluka koje donosi tijelo FLAG-a nadležno za odabir/odbijanje projekata i konačne rang-liste. U drugom dijelu radionice sudionicima su dane osnovne upute o oblikovanju natječaja za infrastrukturne projekte u smislu traženja odgovarajuće dokumentacije kojom će nositelji projekta potkrijepiti vlastitu investiciju.

Zadnji dan radionice bio je rezerviran za terenski obilazak FLAG-a Brač. Posjetili smo Dol, eko etno selo i Kaštil Gospodnetić gdje smo kušali domaći kruh i namaze od maslina. Potom smo se uputili prema Vidovoj gori, najvišem vrhu Brača, kako bi smo malo uživali u pogledu na susjedni F*LAG Škoji.