JAVNI POZIV na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis

FLAG poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području pripreme i provedbe projekata i/ili osobe s iskustvom u ocjenjivanju projekata da iskažu interes za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata na FLAG-razini.

Zainteresirane osobe mogu biti imenovane za članove Ocjenjivačkog odbora FLAG-a koji će imati ima tri člana i tri zamjene, a imenovat će ih Upravni odbor FLAG-a za svaki pojedini FLAG-natječaj.

Temeljem ovog Javnog poziva FLAG će oformiti Bazu potencijalnih ocjenjivača vodeći računa o njihovim znanjima i iskustvu specifičnima za pojedine Mjere/Podmjere kako slijedi:

SC1 Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti

 • MJERA 1.1. Povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti
 2. Podmjera 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom
 • MJERA 1.2. Povećanje broja mladih osoba u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti
 1. Podmjera 1.2.1. Potpora mladim ribarima za kupnju prvog ribarskog plovila

SC2 Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma, te očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja

 • Mjera 2.2. Povećanje broja dodatnih sadržaja koji doprinose razvoju FLAG područja
 1. Podmjera 2.2.1. Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području
 • Mjera 2.3. Promocija i očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine
 1. Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a

SC3 Zaštititi i očuvati bioraznolikost FLAG-područja te unaprijediti stanje okoliša

 • MJERA 3.1. Čišćenje i zaštita luka, mora, priobalja i podmorja
 1. Podmjera 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora, priobalja i podmorja
 • MJERA 3.3. Ublažavanje učinka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila
 1. Podmjera 3.3.1. Potpora edukativnim aktivnostima usmjerenim podizanju svijesti o okolišnoj održivosti

SC4 Ojačati kapacitete lokalnih dionika čije su aktivnosti vezane uz more i podmorje, kao i međusektorsku suradnju s ciljem osnaživanja cijelog FLAG-područja

 • Mjera 4.1. Jačanje kapaciteta članova i lokalnih dionika FLAG-a za korištenje sredstava iz EU i drugih fondova te povećan broj pripremljenih projekata
 1. Podmjera 4.1.1. Potpora za aktivnosti usmjerene na edukaciju o mogućnostima financiranja iz EU i drugih fondova te ostalim povezanim temama
 • Mjera 4.2. Povećanje konzumacije ribe i ribljih proizvoda na području FLAG-a
 1. Podmjera 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama

 

Molimo sve zainteresirane da iskaz interesa izvrše putem službenog Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Popunjen, potpisan i skeniran obrazac za iskaz interesa potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr s naznakom: „Javni poziv na iskaz interesa za ocjenjivače FLAG-a“ najkasnije do 15. listopada 2019. godine.

 

Iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača FLAG-a se smatra potpunim ukoliko nakon slanja Obrasca 1. Obrazac za iskaz interesa putem e-pošte prijavitelj zaprimi potvrdu FLAG-a o primitku iskaza interesa na ovaj Javni poziv.

 

Cijeli Javni poziv na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru LRSR FLAG-a Pinna nobilis možete pročitati ovdje.

Obrazac 1. Obrazac za iskaz interesa