Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 11.04.2019. u Brtonigli održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao finalnu pripremu za objavu prvog natječaja FLAG-a. Na sjednicama je donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava, koji su zaduženi za otvaranje prijava pristiglih po pojedinom FLAG-natječaju na način da se ne ošteti njihov sadržaj, da se prilozi ne pomiješaju te da pojedini dokument ne ostane u omotnici te Odluka o FLAG-administratorima koji provode postupak administrativne kontrole projekata pristiglih na natječaj FLAG-a. Uz njih, usvojen je i novi Statut FLAG-a koji pobliže definira sastav partnerstva te rad tijela FLAG-a u postupku odabira projekata u sustavu decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja FLAG. Imenovani su članovi Komisije za rješavanje prigovora u postupku odabira projekata, tijela FLAG-a koje razmatra i donosi odluku o prigovorima na odluke Upravnog odbora o odabiru projekata.

Također, ističemo i usvajanje Pravilnika za odabir i provedbu projekata u okviru Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a te Pravilnika o postupanju u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata na FLAG-razini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije FLAG-a kao dva opća akta koji će potencijalnim nositeljima projekata i korisnicima sredstava javne potpore putem FLAG-natječaja pružiti jasan uvid u kompletnu provedbu strategije u ribarstvu te odgovornosti i obveze svakog dionika – od nositelja projekata, preko FLAG-a do Upravljačkog tijela tj. Uprave ribarstva.

Usvojeni će dokumenti uskoro biti javno dostupni na mrežnoj stranici FLAG-a, kao i prvi FLAG-natječaj namijenjen ribarima s našeg FLAG-područja!