Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi

Obavještavmo vas da je objavljen  Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi.

Predmet potpore je dodjela državne potpore male vrijednosti poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom proizvoda ribarstva i akvakulture u sektoru:

– Gospodarskog ribolova na moru

–  Uzgoja bijele morske ribe i tune

– Uzgoja školjkaša

– Uzgoja hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba

– Uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

 

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo/).  Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi – NE OTVARATI«.


Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu  traje do 1. kolovoza 2024. godine.

Pravilnik možete pronaći na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2024_06_76_1303.html