Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama rujan/listopad 2017. godina!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini („Narodne novine“, broj 90/17), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 16. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2017. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1).

Molimo Vas da sve detalje potražite na sljedećoj poveznici.