Radionica za članove, djelatnike i volontere LAGUR-a „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu”

Dana 20. ožujka 2017. godine održana je radionica za članove, djelatnike i volontere LAGUR-a pod nazivom „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu“ u Novigradu. Radionicu je vodila konzultantica iz obrta EU PROJEKTI dok je cilj radionice bio ojačati organizacijske kapacitete LAGUR-a „Pinna nobilis“ te podići razinu znanja i vještina djelatnika, članova i volontera o kvalitetnoj izradi i provedbi strategije u ribarstvu.

Prva tema koja je obrađena ticala se metodologije izrade LRSR te je predstavljen sadržaj LRSR. U drugom dijelu radionice predstavljena je metodologija pripreme EU projekata. Dio predavanja bio je posvećen i logičkom pristupu, te su u skladu s time pojašnjeni osnovni koraci u pisanju EU projekata. U ovom se dijelu radionice razvila rasprava o kapacitetima lokalnih dionika da pišu i provode projekte te o kapacitetima samog LAGUR-a da dionicima pruža kvalitetnu podršku u tom procesu.