Radionice za izradu LRSR – „SWOT analiza ribarstvenog područja LAGUR-a „Pinna nobilis“ i „Facilitacija ciljeva i prioriteta LRSR“

Dana 21. ožujka 2017. godine, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novigrada, održane su dvije radionice za potrebe izrade LRSR: SWOT analiza ribarstvenog područja LAGUR-a „Pinna nobilis“ i „Facilitacija ciljeva i prioriteta LRSR“. SWOT analiza je važan instrument koji se koristi prilikom izrade strategije te predstavlja analitičku metodu kojom se nastoje prikazati snage, slabosti, prilike i prijetnje određenog područja. Sudionici su iskazali vlastita mišljenja o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama LAGUR područja te su aktivno sudjelovali u raspravi i iznosili svoje stavove. Nakon rada na SWOT analizi, sudionici su imali priliku sudjelovati u raspravi o mogućim ciljevima i prioritetima LRSR. Dogovoreno je da će se svi podaci i tvrdnje članova radne skupine objediniti u jedan dokument te da će stručna služba LAGUR-a sve dostaviti na dodatno komentiranje putem elektroničke pošte.

Slike s radionica potražite u našoj galeriji.