Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste svi pozvani!

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“ u okviru Prioriteta 2 Europske unije „Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji“, u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća.

Predmet potpore je sufinanciranje troškova vezanih uz pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača i udruženja organizacija proizvođača, priznatih u skladu sa Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1419/2013 , o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12.2013) i Pravilnikom o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija („Narodne novine“, broj 137/21, 6/22 i 142/23).


Savjetovanje je otvoreno do 06.08.2024. te se nalazi na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27898