ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU – PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelja na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca

Mjesto rada: Novigrad

Natječaj je otvoren do 20.04.2023. – NOVI ROK ZA PRIJAVU JE 26.04.2023.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

 

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG a (u daljnjem tekstu: LRSR).

– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG natječaje.

– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).

– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.

– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.

– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.

– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.

– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.

– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

  1. Završen diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih ili bioloških znanosti.
  2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
  3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail).
  4. Položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

  1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
  4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).

Uz obveznu dokumentaciju kandidati mogu priložiti i ostalu dokumentaciju kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 20.04.2023. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefon 052 669 245.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.