Uključite se u E-savjetovanje!

Otvoreno je novo e-savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva“. Savjetovanju je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.