FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom – ZATVOREN

Dana 28.02.2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 11. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.03.2022. godine do 06.04.2022. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.2. iznose 76.533,29 EUR odnosno 577.596,74 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 1.1.2. „ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA KOJA SE BAVE AKVAKULTUROM“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.2. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 10.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 10.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 10.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 1.1.2. „ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA KOJA SE BAVE AKVAKULTUROM“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 13. veljače 2023. godine temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.2. iz LRSR FLAG-a u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 90.605,00 EUR, odnosno 683.795,94 HRK, na 17.038,29 EUR. Najviši iznos javne potpore po projektu se briše.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi:

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR iznose 31.133,34 EUR u kunskoj protuvrijednosti 234.574,15 HRK, dok u okviru ovog FLAG natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata iznosi 17.038,29 EUR.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 26.463,34 EUR i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 4.670,00 EUR

(Napomena: 1 EUR = 7,53450 HRK po službenom tečaju konverzije sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku te slijednom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022)“.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 04.03.2022

Rok za prijavu: 06.04.2022

Iznos sredstava: 577.596,74

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja: Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata koji se bave akvakulturom za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR iznose 90.605,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti 683.795,94 HRK.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 581.226,55 HRK i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 102.569,39 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 1.1.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 76.533,29 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najviši (maksimalni) iznos javne potpore po projektu iznosi 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Opći uvjeti prihvatljivosti nositelja projekata na FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.2. su sljedeći:
a) Nositelj projekta mora biti fizička ili pravna osoba u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ.

b) Nositelj projekta mora biti nositelj dozvole za akvakulturu.

c) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati drugi oblik pravnog djelovanja unutar područja koje obuhvaća FLAG Pinna nobilis.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:
1. Ulaganja u akvakulturu:

a) Produktivna ulaganja u akvakulturu

b) Diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta

c) Osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika

d) Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca

e) Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa

f) Ulaganja u unapređenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti proizvodima akvakulture

g) Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području marikulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava

h) Ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

2. Brendiranje proizvoda akvakulture

3. Promidžbene aktivnosti